Privacy verklaring

Bij Steleman Textiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring vindt u alle maatregelen die wij nemen om uw privacy te waarborgen. Ons privacy beleid is in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (GDPR ) van 25 mei 2018. Indien u na het lezen van deze privacy verklaring vragen heeft of ons wens te contacteren, kan dat via de volgende contactgegevens:

Aalsterse Textielgroothandel NV
Nieuwstraat 37
9300 Aalst
België
[email protected]

Ondernemingsnummer: 0400.269.510
RPR Dendermonde

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Aalsterse Textielgroothandel NV verzamelt enkel persoonsgegevens om geplaatste bestellingen te kunnen verwerken. Dit omvat het uitvoeren van de betaaltransactie en het verzenden van de bestelling naar het opgegeven leveringsadres. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om u te contacteren en op de hoogte te houden van de status van uw geplaatste bestelling. Tevens worden deze persoonsgegevens bewaard om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.
Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval gebruikt voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen of commerciële acties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij onderstaande persoonlijke gegevens vragen, opslaan en verwerken:

  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

Aalsterse Textielgroothandel NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Voor specifieke vragen rond de verwerking van uw gegevens kan u steeds terecht bij onze aangestelde Data Protection Officer Mathieu Steleman via het algemene telefoonnummer of e-mail adres (zie hoger). De aangestelde Protection Officer beschikt over bewezen ervaring in privacy en ICT security en beschikt daarnaast over de nodige relevante certificaten/diploma’s waaronder ITIL en COBIT.

Beveiliging van uw gegevens

Passende technische, organisatorische en juridische maatregelen werden genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Dit omvat o.a. het uitvoeren van de laatste beveiligingsupdates, het toepassen van een strikte password policy, het strikt beperken van de toegang tot persoonsgegevens, het opzetten en navolgen van een backup policy en het aanstellen van een Data Protection Officer. Personeelsleden die in contact komen met persoonlijke gegevens worden regelmatig geïnformeerd over het privacy beleid en het belang van de genomen maatregelen.

Wat als het toch misgaat?

Indien er zich ondanks onze voorzorgen toch een beveilingsprobleem voordoet m.b.t. uw persoonsgegevens, wordt u door ons binnen de 72 uur op de hoogte gebracht van de aard van het probleem, de impact op uw persoonsgegevens en wat u eventueel dient te ondernemen. Daarnaast informeren wij u over de maatregelen die wij nemen om het probleem op te lossen en onze beveiliging te verbeteren in de toekomst.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden om de verwerking van uw bestelling mogelijk te maken. Dit is beperkt tot het delen van de verzendingsgegevens met de logistieke verwerker van uw pakket (doorgaans bpost) en de verwerker van uw betaaltransactie. Deze gegevens worden door hen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Aalsterse Textielgroothandel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In geen geval is dit langer dan een termijn van vijf jaar.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of opslag van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of deze te laten verwijderen uit onze systemen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Dergelijke verzoeken worden behandeld binnen de 72 uur.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookies

Onze cookies dienen enkel om onze website optimaal te laten werken en het verzamelen van analysegegevens. Enkel de volgende types cookies worden gebruikt: user-input cookies, authentication cookies, user-centric security cookies, load-balancing cookies, user-interface customisation cookies. In geen geval worden er zogenaamde ‘user tracking’ cookies gebruikt die uw gedrag bijhouden bij het surfen tussen verschillende (externe) pagina’s.
Alle informatie die verzameld wordt via cookies wordt automatisch geanonimiseerd. Hierbij worden dus geen persoonlijke gegevens verzameld of verwerkt. Ook eventuele IP adressen worden geanonimiseerd. Noch Aalsterse Textielgroothandel NV, noch derden kunnen u via deze cookies identificeren of contacteren. Bijgevolg hebben wij conform de heersende wetgeving geen toestemming nodig om deze cookies te gebruiken. U kan er enkel voor kiezen om deze cookies niet te gebruiken door deze website te verlaten of door het uitschakelen van de cookie functionaliteit in uw browser. Dit zal er echter voor zorgen dat essentiële functionaliteit van de website (waaronder het winkelmandje) niet langer kan functioneren.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Aalsterse Textielgroothandel NV behoudt zicht het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via onze website.